Obchodné podmienky

KRAJSPOL SK, s.r.o.

Vysokoškolákov 6 • 010 01 Žilina

0915 878 084 • 0911 263 151

info@skleniky24.sk


Otváracie hodiny

PO / PI: 8.00 – 16.00 hod.


Fakturačné údaje

KRAJSPOL SK , s.r.o.
Závodská cesta 14 • 010 01 Žilina

IČO: 36712736
DIČ: 2022297189
IČ DPH: SK2022297189

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.skleniky24.sk je spoločnosť:

KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina, ďalej len “predávajúci”.
IČO: 36712736 • DIČ: SK2022297189
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18381/L

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na kúpne zmluvy  medzi kupujúcim a predávajúcim,  ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.3  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.4 Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú elekronickým obchodom..

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. OBJEDNANIE TOVARU

2.1 Objednanie tovaru je možné realizovať prostredníctvom:

  • cez e-shop (vložením tovaru do košíka) a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
  • písomnej objednávky klienta, ktorá musí obsahovať všetky potrebné údaje a náležitosti a to zaslaním na adresu: KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
  • e-mailu, kedy klient môže zaslať objednávku, ktorá musí obsahovať všetky potrebné údaje a náležitosti na e-mailovú adresu info@skleniky24.sk

2.2 Všetky prijaté  objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou KRAJSPOL SK.

2.4 Pokiaľ bude klientom zvolená alebo predávajúcim vyžadovaná platba za tovar vopred na účet predávajúceho, uskutoční sa táto platba až na základe telefonického kontaktu s predávajúcim, ktorý bude kontaktovať klienta o dostupnosti a termínu dodania tovaru alebo emailovou komunikáciou zo strany predávajúceho – potvrdením objednávky a žiadostí o prevod peňažné čiastky, ak bola zvolená v objednávke komunikácia emailom. Predávajúci a klient sa dohodnú na termíne platby vopred na účet.

2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo overenia obsahu objednávky uskutočnené prostredníctvom telefónu či emailu (presný druh tovaru), spôsob a termín dodania tovaru, a to pred tým, než začne s plnením zmluvy.

2.6 V prípade osobného odberu tovaru na prevádzke vzniká kúpna zmluva obdobným spôsobom, ktorý bol vyššie popísaný za predpokladu, že boli k jej vzniku použité prostriedky komunikácie na diaľku.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej záväzným telefonickým či emailovým potvrdením.

3.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom. Ak klient už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet (účet ktorým bola platba vykonaná) do 14 dní pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť na vlastné náklady spolu s odstúpením od zmluvy na adresu sídla spoločnosti aj kompletný a nepoškodený tovar vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie…). Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

4.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

5. DODACIE PODMIENKY A TERMÍNY

5.1 Tovar bude dodaný klientovi v termíne dohodnutom telefonicky či emailom pri potvrdení objednávky – zvyčajne do 5 pracovných dní ak je skladom. Ak sa predávajúci s klientom dohodnú môže byť doba dodania dlhšia, najmä v prípade, keď tovar nie je skladom. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe informácií poskytnutých klientom z objednávky tovaru, prípadne odlišné, ak sa tak dohodne predávajúci s klientom. Dopravu na miesto dodania zabezpečuje predávajúci s využitím služieb tretích strán alebo si kupujúci preberie tovar na prevádzke predávajúceho a to do 10 dní po výzve prevádzkovateľa obchodu.

5.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kuriérskej službe, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Kuriér Vás bude kontaktovať na telefónnom čísle uvedené na objednávke.

5.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5.4 Cena dopravy je uvedená na webstránke predávajúceho pri vypĺňaní objednávky.

6. KÚPNA CENA A MOŽNOSTI PLATBY

6.1 Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho klientovi za cenu aktuálnu v čase odoslania objednávky. Cena tovaru je konečná vrátane DPH 20%, RP ,popr. ďalších zákonných poplatkov.

6.2 Uhradenia ceny za tovar možno vykonať niekoľkými spôsobmi:

  • osobne na prevádzke predávajúceho
  • dobierkou v mieste odovzdania tovaru (peniaze prevezme zmluvný prepravca)
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho, kde musí byť prevedená celková suma

Ak bola platba vykonaná bankovým prevodom je tovar zasielaný až po fyzickom pripísania celkovej výšky ceny na účet predávajúceho.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Tovar je v originálnom balení, v perfektnom stave od výrobcu a obsahuje záručný list (ak je výrobcom vystavený), návod na použitie a daňový doklad . Ak záručný list nie je priložený nahrádza ho faktúra.

7.2 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začne plynúť  dňom prevzatia tovaru.

7.3  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

7.3 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). V prípade, že kupujúci písomne potvrdí kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti prevzatie tovaru v kompletnom a nepoškodenom stave, na neskoršie reklamácie sa neprihliada.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať na vlastné náklady na adresu predávajúceho.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

8.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

8.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť  bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

8.5 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v doplnení a znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

8.6 Prevádzkovateľ internetových stránok www.skleniky24.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

8.7 Právne vzťahy vzniknuté na základe uzatvorenej zmluvy sa riadia  v  prípade spotrebiteľa najmä občianskym zákonníkom a v prípade fyzickej či právnickej osoby, ktorá nie je spotrebiteľom obchodným zákonníkom.